• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
İş Kanunu TBMM onayı ile kabul edildi
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

İş Kanunu TBMM onayı ile kabul edildi
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyeti'nda, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören İş Yasayı ile Türkiye İş Kurumu Yasayı'nda Farklık Yapılmasına Konusunda Yasa Tasarısı kabul edildi.

Yasayla, özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişletiliyor, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti bu bürolara veriliyor.

Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla veyahut holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.

Yasa, özel istihdam bürolarına; patron ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak, işçisini geçici olarak patrona devir yetkisini getiriyor. Ancak bunun için özel istihdam bürolarının, Türkiye İş Müesseseninden geçici işçi sağlama yetkisi alması gerekecek.

Geçici iş ilişkisi hangi hallerde kurulabilecek?

Doğum desturu ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanan, askerlik hizmetini yapan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışan yerine başka bir işçi ile geçici iş ilişkisi, bu hallerin devamı müddetince kurulabilecek.

Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi hane hizmetlerinde, müddet hududu aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulabilecek.

İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sıhhati ve güvenliği itibariyle acil olan işlerde veya imalatı ehemmiyetli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması halinde ve mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde, en fazla 4 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilecek.

Kamuda ve madenlerde geçici işçi çalışamayacak

Geçici işçi sağlama, mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları haricinde, toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki kez yenilenebilecek. Müddetin nihayetinde aynı iş için 6 ay geçmedikçe geçici işçi çalıştırılamayacak.

Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde 8 ay müddetince, kamu müessese ve kuruluşlarında, yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde geçici işçi çalıştırılamayacak.

Grev ve lokavt uygulaması esnasında geçici iş ilişkisi dahilinde işçi çalıştırılamayacak.

Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilecek, bu süre üç ayı geçemeyecek.

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş yerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin fiyatlarının ödenip ödenmediğini çalıştığı süre süresince her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise fiyatın ödendiğini gösteren vesikaları aylık olarak geçici işçi çalıştıran patrona ibraz etmekle yükümlü olacak. Geçici işçi çalıştıran patron, ödenmeyen fiyatlar mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan fiyatlarını direk işçilerin banka hesabına yatıracak. 

İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde geçici iş ilişkisine dayalı çalıştırılan işçi sayısı, işletmedeki toplam işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde, 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek. 

Geçici işçiler, özürlü işçi çalıştırma kontenjanlarının hesaplanmasına katılmayacak.

Patron, iş sözleşmesi feshedilen işçisini, fesih tarihinden itibaren 6 ay geçmeden geçici iş ilişkisiyle çalıştıramayacak.

Geçici işçi, özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans ve borç alamayacak.

Sosyal hizmetlerden istifade edebilecek

Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran patronun iş yerindeki çalışma müddetince temel çalışma şartları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak şartların altında olamayacak.

Geçici iş ilişkisinde işveren, özel istihdam bürosu olacak.

Özel istihdam bürosu işçisi, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin iş yerindeki tüm açık işlerden haberdar edilecek.

Geçici işçiler, çalıştıkları dönemlerde erişim, yemek, kantin ve çocuk bakım hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak olan geçici işçi sağlama sözleşmesinde, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alacak.

Aynı holding veya şirketler topluluğu içinde kurulan geçici iş ilişkisi 6 ayı geçemeyecek, en fazla iki defa yenileme yapılabilecek.

Kontrat süresinin dolmasına karşın geçici iş ilişkisi devam ederse, belirsiz süreli iş sözleşmesi heyetmiş sayılacak. Bu vaziyette özel istihdam bürosu, işçinin geçici iş ilişkisinden meydana gelen fiyatından, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden kontrat süresince mesul olacak. 

Geçici işçi, iş yerine ve işe ait kusurundan kaynaklı zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumlu olacak.

"Uzaktan çalışma"

Yasa, "Çağrı üzerine çalışma" başlığına "uzaktan çalışma"yı da ilave ediyor. Uzaktan çalışma, "işçinin, patron tarafından oluşturulan iş organizasyonu dahilinde iş görme edimini evinde veyahut teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi asalına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi" olarak tanımlanıyor.

Uzaktan çalışmada işçiler, asallı neden olmadıkça mutlak iş sözleşmesinin niteliğinden dolayı emsal işçiye göre değişik işleme tabi tutulamayacak.

Türkiye İş Müessesesi Yasayı'nda, "Özel istihdam bürosu", "İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapan, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere müessese tarafından destur verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan bürolar" olarak tanımlanıyor.

Turizm sektöründe 4 aylık süre içinde işçinin haftalık vasati çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamayacak. Denkleştirme süresi, toplu iş sözleşmeleriyle 6 aya kadar artırılabilecek.
 Özel istihdam bürolarının, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alabilmesi için müracaat tarihinden evvelki 2 sene süresince kesintisiz faaliyet göstermesi gerekecek.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyeti'nda kabul edilen İş Yasayı ile Türkiye İş Kurumu Yasayı'nda Farklık Yapan Yasa, özel istihdam bürosu faaliyeti yürütmek için başvuru yapacak kişilere müsaade edilmesi asallarını tertip ediyor.

Aracılık faaliyetlerinde müsaade edilmesi için aranan koşullardan bazıları şöyle:

- Kişiler; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, düzmececilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, muhacir kaçakçılığı ve insan ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmayacak.

- Türkiye İş Kurumuna başvurulan tarihte, brüt asgari fiyat meblağının 20 katına eşit gelen miktarda güvence verecek.

Özel istihdam büroları şube açabilecek

Özel istihdam büroları, belirlenen koşulları yerine getirmeleri kaydıyla şube açabilecek, sistem ve markasını kullandırabilecek. Müessesece verilen desturlar 3 sene müddetle geçerli olacak ve üçer yıllık sürelerle yenilenebilecek.

Başvuru tarihinden önceki 2 yıl kesintisiz faaliyet gösteren, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı özel istihdam bürolarına; pozitif rapor tertip etmesi, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak için kuruma başvurulan tarihte brüt asgari ücret meblağının 200 katı teminat verilmiş olması, özel istihdam bürosunun vergi borcunun bulunmaması, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'ya prim, yönetimsel para cezası, gecikme cezasının bulunmaması, uygun iş yerine sahip olması halinde geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilecek.

Özel istihdam bürosunun, işçi sayısı, iş hacmi, faaliyet alanı ve şube açıp açmaması gibi hususlar değerlendirilerek, öngörülen güvence miktarının 10 katına kadar çıkarılmasına bakan yetkili olacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, müracaat tarihinden önce 6 ay kesintisiz faaliyet gösteren özel istihdam bürolarına, şartları taşıması koşuluyla geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilecek. Bu yetki 3 sene müddetle geçerli olacak ve üçer senelik müddetlerle yenilenebilecek

Özel istihdam büroları, mesleksel eğitim tertip edebilecek

Özel istihdam büroları; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapacak, iş gücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilecek, mesleksel eğitim tertip edebilecek, yetki verilmesi halinde geçici iş ilişkisi kurabilecek. Kamu müessese ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yapamayacak, geçici iş ilişkisi kuramayacak.

Kurs ve programlar neticeninde bu faaliyetten istifade edenleri işe yerleştirmek üzere müesseseyle kontrat yapan yükleniciler, kontrat çerçevesinde iş ve işçi bulmaya aracılık yapabilecek. Müesseseden destur almaksızın bir iş yerinde, Medya Yasayı'nda yazılı araçlarla veya radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın, elektronik bilgi iletişim araçlarıyla iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamayacak, geçici iş ilişkisi kurulamayacak.

Medya ve yayın kuruluşları ile diğer bilgi iletişim araçları aracılığıyla müesseseden destur almadan iş ve işçi bulmaya aracılık ve geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti gösteren kişilere ait reklam ve duyuruların yayını yapılamayacak.

Özel istihdam büroları, yaptıkları işle alakalı olarak, üçer aylık dönemler halinde Türkiye İş Müessesenine rapor verecek. Bakanlık iş müfettişleri, özel istihdam bürolarını denetleyecek.

Desturlar hangi hallerde iptal edilecek?

Yasayla, özel istihdam bürosu ve geçici iş ilişkisi kurma izinlerinin hangi hallerde iptal edileceği tertip ediyor.

Özel istihdam bürosu kurma izni; aranan koşulların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması, izin almadan faaliyetin yürütülmesi, kural dışı tutulan meslek üyeleri dışında iş arayanlardan ücret alınması veya çıkar sağlanması, iş arayanlara ilişkin bilgilerin iş ve işçi bulma faaliyetinden başka bir amaçla toplanması, çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştırıldığının saptaması, 12 ay boyunca hiçbir işe yerleştirmeye aracılık yapılmaması halinde, özel istihdam bürosu izni iptal edilecek, 3 yıl süreyle müsaade edilmeyecek.

Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi; iznin iptal edilmesi, işçi sayısının yüzde 10'unun ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemesi, bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin en az üç defa sözleşmeyle belirlenen ücretin altında ödenmesi, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının saptaması halinde geçici iş ilişkisi kurma yetkisi iptal edilecek ve 3 yıl süreyle müsaade edilmeyecek.

Özel istihdam büroları, şubelerinin faaliyetlerinden ve müesseseye karşı olan yükümlülüklerinden beraber mesul olacak.

Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali halinde, devam eden sözleşmelerin uygulanmasına müddetler bitirinceye kadar devam edilecek, ancak bu dönem içerisinde geçici iş ilişkisi kurma veya geçici işçi sağlama sözleşmesini uzatma yetkisini kullanılamayacak.

Özel istihdam bürosunun iflası, kapatılması, aracılık faaliyeti veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali veyahut işçi fiyatlarının büro tarafından ödenmemesi hallerinde, diğer yasalarda tertip eden kararlara bakılmaksızın işçi alacakları güvenceden öncelikli olarak ödenecek.

Özel istihdam bürosunun kapanması halinde geçici işçi çalıştıran işverene bu vaziyetin tebliğ edilmesiyle geçici iş ilişkisi bitecek.

Kurum tarafından aracılık izni veya geçici iş ilişkisi yetkisi verilmemesi, bu iznin veya yetkinin iptal edilmesi kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 iş gününde yetkili iş mahkemesinde dava açılabilecek.

Özel istihdam bürosu, aracılık ve geçici işçi sağlama faaliyeti karşılığı olarak işverenden hizmet bedeli alabilecek. İş arayanlardan ve geçici iş ilişkisiyle çalıştırılan işçilerden menfaat sağlanamayacak ve hizmet bedeli alınamayacak. Ancak özel istihdam bürolarınca, istisna tutulan meslekler ve pozisyonlar için hizmet bedeli alınabilecek.

Cezalar

Yasada, Türkiye İş Müesseseninden destur almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlara verilen cezalar da tertip ediyor.

Buna göre, müesseseden destur almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan kişilere 20 bin lira, tekrarı halinde 40 bin lira, bu kapsamda hizmet alan patronlara 10 bin lira, müesseseden destur almamasına veya yetkisi iptal edilmesine karşın geçici iş ilişkisi tertip eden kişilere 50 bin lira, fiilin tekrarı halinde 100 bin lira, bu kapsamda hizmet alan patronlara 20 bin lira, iş arayanlardan fiyat alan veya çıkar sağlayan kişilere 20 bin lira, geçersiz anlaşmaların rastgele birini tertip eden özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 5 bin lira idari para cezası verilecek.

"Muhabbetimiz ve sadakatimiz hep aynı noktada olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Asil, tasarının kabul edilmesinin hemen peşinden teşekkür konuşması yaptı.

Asil, "Bugün Genel Başkanımız olağandışı kurultay kararı aldı. Sayın Ahmet Davutoğlu bugün genel başkanımız ve başbakanımızdır, bıraktığı andan itibaren de kendisine muhabbetimiz ve sadakatimiz hep aynı noktada olacaktır. Bugün bu parti ve grup hem bugünkü genel başkanına olan sadakatini ve bağlılığını bir sefer daha dile getirmiştir hem de parti ruhunun, politika anlayışının ve milletin verdiği sorumluluğun ne demek olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." diye konuştu. 

Kabul edilen Müracaat etme Heyeti teklifiyle, Genel Heyet'un bugünkü çalışma kararı kaldırıldı.

Sıradaki tasarı ve öneriler için komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanvekili Akif Hamzaçebi, birleşimi, 10 Mayıs Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

06-05-2016

Facebook Yorumları