• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Müjde ! Yeniden yapılandırma kanunu ( Vergi Borcu ) mecliste kabul edildi
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Bu Alana Reklam Verin.
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Müjde ! Yeniden yapılandırma kanunu ( Vergi Borcu ) mecliste kabul edildi 

Vergi ve vergi cezaları, gecikme getirileri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının savunmasına katkı hissesi, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş fiyatı, RTÜK yönetimsel para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ve belediyelerin alacakları yine yapılandırılıyor.

Bir takım Alacakların Yine Yapılandırılmasına Ait Yasa Önerisi, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde kabul edilerek yasalaştı.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince izleyen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş fiyatı ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının savunmasına katkı hissesi, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve müessese karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sıhhat sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ait her türlü ürem, zam, gecikme zammı, gecikme üremi, cezai ürem ve gecikme cezaları yine yapılandırılacak. 

Ayrı olarak belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık fiyatı alacakları, belediyelere ödenmesi şart olan paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016'ya ait 30 Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme üremleri, gecikme zamları da yine yapılandırma dahilinde yer alacak.

Yapılandırmalar 30 Haziran öncesini kapsayacak

Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten evvelki dönemi kapsayacak.

Netleşmiş kamu alacakların asıl meblağlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme üremi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE asal alınarak belirlenecek meblağ ödenecek.

Bir takım varlıkların ulusal ekonomiye kazandırılmasına ait kararlar ile İş Yasayı ile Kimi Yasa ve KHK'larda Farklık Yapılması ile Kimi Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Değin Yasa kararlarına göre yapılandırılan alacaklara ilişkin kararlar de kapsama alınacak. Bu seneye ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı kalacak.

Maliye Bakanlığı, şehir özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince izleyen alacaklardan, vergilerin ödenmemiş bölümü ile bunların gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak. Yalnızca gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacağın ödenmemesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın belirtilen müddet ve şekilde tamamiyle ödenmesi koşuluyla, vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar dahil olmak üzere hiçbir zaman bağlı kesilen vergi cezaları ve bunların gecikme zamlarından vazgeçilecek.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak sebebiyle kesilen vergi cezalarının yüzde 50'si ve bu tutara gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın yalnızca gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplama yapılacak. Bu tutarın belirtilen şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 50'si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı tahsil edilmeyecek. 

Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş bölümünün tamamı, bunlara bağlı fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE asal alınarak hesaplama yapılacak. Alacağın yalnızca fer'i alacaktan ibaret olması halinde hesaplanan bu meblağın ödenmesiyle, ürem, cezai ürem, gecikme üremi, gecikme zammından vazgeçilecek.

Vergi veya gümrük vergilerinin ödenmemiş bölümlerinin tamamı ile bu asıllara bağlı ürem, gecikme üremi ve gecikme zammı gibi kamu alacaklarında da aynı karar uygulanacak.

Faiz alacağından vazgeçilecek

Kimi Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili İle ilgili Yasa uyarınca ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlar bu hüküm çerçevesinde ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezaları ile Kusurlar Yasayı'nun iştirak kararları hasebiyle kesilen yönetimsel para cezalarının yüzde 50'sinin, belirtilen müddet ve şekilde tamamiyle ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Yönetimsel para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş bölümünün tamamı, Belediye Gelirleri Yasayı'na göre tahsili şart olan fiyatlar ile su, atık su ve katı atık fiyatı alacaklarından vadesi 30 Haziran'dan önce ödenmemiş olanlar, alakalı yasa kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen koşullarda ve sürede ödenmesi koşuluyla faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'ilerden vazgeçilecek.

Gümrük vergisi mevzuatında gümrüklenmiş değere ilişkin idari para cezalarının yüzde 30’u, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi halinde de bu cezaların bakiyeleri terkin edilecek.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş vergiler/gümrük vergileri için netleşmiş alacaklara ilişkin hükümler uygulanacak.

Bu alacaklar için tertip etmeden faydalanmak istenmesi vaziyetinde ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere/gümrük vergilerine ilişkin açılan davaların yargıdaki mertebeleri ödenecek tutarı etkilemeyecek ve beyan üzerine tahakkuk eden verginin/gümrük vergisinin tam olarak ödenmesi istenecek.

Ödenecek motorlu taşıtlar vergisi için taksit ödeme müddetince fenni kontrol desturu verilecek.

Açılan davalardan vazgeçilmesi gerekecek

Yargı kararıyla netleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik bildirimin yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce belirtilen şekilde müracaatta bulunulması şartıyla bu alacaklar da bu karardan istifade edecek. Bu karar kapsamına giren alacaklar için ayrı olarak bildirim yapılmayacak ve alacakların vade tarihi yasanın yayımlandığı tarih olacak.

Bu tertip etmeden istifade etmek isteyen borçluların ayrı olarak dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

Dava açma müddeti geçmemiş olan veya dava açılmış olup daha karar verilmemiş olan alacaklar için şayet kişi, davalı alacak aslının yüzde 50’sini öderse geri kalan yüzde 50'nin terkini yapılacak.

Anlaşmazlık, ilk derece mahkemesinde sonuçlanmış ancak üst yargı mercileri Danıştay veya bölge idare mahkemesinde devam ediyorsa, en son karara bakılacak. En son karar terkinse, alacak asıllarının yüzde 20’sinin ödenmesi halinde geri kalan yüzde 80’i terkin edilecek. Vergi aslına bağlı kesilen vergi cezalarının tamamından vazgeçilecek. 

Borçları yapılandırılan borçluların maddelerde öngörülen koşulları yerine getirmelerinin yanı sıra senelik gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisini, kurumlar (stopaj) vergisini, katma değer vergisini ve özel tüketim vergisini vaktinde ödemeleri gerekecek. Bu vergilerin, çok zor vaziyet olmaksızın bir senede ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde bu kararlardan istifade edilemeyecek.

Tahakkuk işlemleri devam edilecek

Yasaya göre, yasanın kapsadığı dönemlere ait olarak inceleme ve tarhiyat evresinde bulunan alacaklara yönelik başlayan vergi incelemeleriyle, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek.

Bu işlemlerin bitirmesinden sonra tarh edilen vergilerin yüzde 50'si ile bu meblağa gecikme üremi yerine Yİ­-ÜFE oranı asal alınarak hesaplanacak meblağ ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma müddetinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25'inin; vergi aslının yüzde 50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 75'inin, vergilere tertip etmenin yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 

Ancak bunun için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı müracaatta bulunularak, ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Yasanın kapsadığı dönemlere ait olarak iştirak hasebiyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezanın yüzde 25'ini belirtilen müddet ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75'i tahsil edilmeyecek.

Yasanın kapsadığı dönemlere ait olarak, yasanın yayımlandığı tarihten önce bitirdiği halde bu tarihte veyahut bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine ihtiyaç duyulan tarh ve tebliğ işlemlerinin yapılması ve belirlenen meblağın, belirtilen müddet içerisinde ödenmesi koşuluyla bu tertip etmelerden istifade edilecek.

Mükelleflerin tertip etmeden faydalanabilmeleri için dava açmamaları gerekecek.

Tertip etmenin yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanunu'nun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla beraber vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da tertip etme kapsamında olacak.

Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar

Vergi Usul Kanunu'na göre yasanın yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE meblağının belli bir ödeme tasarısı dahilinde ödenmesi koşuluyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi Usul Yasayı dahilinde kendi kendine verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile gecikme üremi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE meblağının, belli bir ödeme tasarısı dahilinde ödenmesi koşuluyla gecikme üremi ve vergi cezalarının tamamı alınmayacak.

2016 senesi ve evvelki vergilendirme dönemlerine ait emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının savunmasına katkı hissesinin tamamı ile bunlara bağlı gecikme üremi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE meblağının ödenmesi koşuluyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsili yapılmayacak.

Matrah artırımı

Mükellefler, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri ile ilgili artırımda bulunulan yıllar için senelik gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu senelere ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin, tertip etmede belirtilen şartlar dahilinde gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırmaları halinde, vergiyi ödemeyi kabul ettikleri senelere ait vergilendirme dönemleri konusunda olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı da olmayacak.

KATMA DEĞER VERGİSİ mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde artırımda bulundukları dönemler için haklarında KATMA DEĞER VERGİSİ istikametinden vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunan ve bu konudaki koşulları yerine getiren mükelleflerin, defter ve dokümanları incelenmeyecek ve artırıma konu vergilerle alakalı tarhiyat yapılmayacak. Mükelleflerin, defter ve dokümanları üzerinde önceden vergi incelemesi yapılmış olması, alakalı yıllar için mükellefler tarafından matrah veya vergi artırımında bulunulmasına mani olmadığı gibi idarenin artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı gizli kalacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması tertip etmenin yayımlandığı tarihten önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine mani oluşturmayacak. İnceleme yapma hakkına yönelik hükümler saklı kalmak kaydıyla vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin kanun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile alakalı tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak.

Demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesi sağlanacak

Kanunla, işletmelerde mevcut olmasına karşın kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, donatım ve demirbaşlar da kayda alınıyor. 

Gelir ve müesseseler vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında bulunmayan emtia, makine, donatım ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca belirleyecek rayiç bedeliyle, öngörülen müddette vergi dairelerine bir stok listesiyle bildirerek defterlerine kaydedebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında bulunduğu halde gerçekte mevcut olmayan mallarını fatura tertip etmek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanname intikal ettirebilmelerine olanak sağlanacak. Faturalı alınıp kayıtlara geçen, ancak vesika tertip etmeksizin satılan malların hali hazırda stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura tertip ederek kayıt ve beyanlara kazanç olarak intikal ettirilmesi sağlanarak düzeltilecek.

Legal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari sene gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınacak. 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle beraber işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu meblağlar ile ortaklara borçlu bulunduğu meblağlar arasındaki net alacak meblağları ile bunlarla alakalı diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen meblağlar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme müddeti içinde ödenecek.

Eczane stoklarındaki ilaçlar

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak bulunduğu halde fiilen bulunmayan ilaçları, fiyat bedeli üzerinden fatura tertip ederek kayıtlarından çıkarabilecek.

Kayıtlardan çıkarılan ilaçların fiyat bedeli üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan KATMA DEĞER VERGİSİ, ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme müddeti içinde 3 taksitle ödenecek.

Varlıklarını 31 Aralık 2016'ya kadar getirenler tasarruf edebilecekler

Ülke dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değerler ile diğer anapara piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye'ye kazançlan varlıklarını işletmelerine katabilecek veya işletmelerinden çekebilecek.

Bir takım Alacakların Yine Yapılandırılmasına Ait Yasaya göre, ülke dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye'ye kazançlan varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine katabilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Ülke dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, ülke dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme koşulu aranmaksızın bu karardan istifade edilecek.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı anapara avanslarının, ülke dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve diğer anapara piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanması halinde mevzubahis avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde kararlarından istifade edilecek. 

Mükellefler, Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında bulunmayan para, altın, döviz, menkul değer ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016'ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Türkiye'ye kazançlan veya defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması itibariyle gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek. 

Ülke dışından Türkiye'ye varlık getirenlerle, hesabına varlık getirilenler ile ilgili, başkaca bir neden ile ihtiyaç duyulan olması hali gizli kalmak üzere hiçbir şekilde vergi incelemesi, tarhiyatı, rastgele bir araştırma, inceleme, tahkikat veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve yönetimsel para cezaları kesilemeyecek.

Kabine, belirtilen süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek. Maliye Bakanlığı, varlıkların Türkiye getirilmesi, bildirim ve beyanıyla işletmeye katılmalarına ilişkin hususları, bildirim ve beyanların şekli, muhtevasıyla yapılacağı yere ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

2016 yılı haziran ayından önceki borçlara uygulanan ceza

Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından izleyen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı hissesi, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları asal alınarak hesaplanacak meblağın belirtilen müddette ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Yasada sıralananların dışında kalan ve başka bir ülkede sıhhat sigortasından istifade etme hakkı bulunmayan gelir testine hiç müracaat etmeyen sigortalılar, gelir testine müracaat ederek borçlarının belirlenen düzeyden yine hesaplanması ve bu statüye ait prim borçlarının asıllarının peşin veya vade farkı uygulanmaksızın 12 eşit taksitle ödenmesi halinde vade farkı uygulanmaksızın gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. 

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı bir işte çalışması hasebiyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 senesi Şubat ayı ve evvelki aylara ait ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları asal alınarak hesaplanacak meblağın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlarla, ihale konusu işlere ait yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit neticeninde bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primiyle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 30 Haziran 2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin, alakalı kanunlar uyarınca uygulanan idari para cezalarıyla bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

Yüzde 40'ı ödenirse, yüzde 60'ından vazgeçilecek

Alacakların asıllarının, bu tertip etmeden önce ödenmiş olmasına rağmen, ferilerinin bu tertip etmenin kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ödenmesi durumunda kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Haziran 2016'ya kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar için, eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asıllarıyla bu alacaklara gecikme cezası ve zammının, belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve zammı alınmayacak.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar patrona tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenecek. Bu tertip etmelerden faydalanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına müracaat etmemeleri koşulu aranacak.

İki kere vadesinde ödemezse hakkını kaybedecek

Müracaatta bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla defa vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

Bu tertip etmeden faydalanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise dördüncü aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek.

Meblağın, ilk taksit ödeme müddeti içinde tamamiyle ödenmesi halinde, bu meblağa rastgele bir ürem uygulanmayacak.

İlk taksidin ödeme müddeti içinde tamamiyle ödenmesi halinde, feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları asal alınarak hesaplanacak meblağ üzerinden ayrı olarak yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların müracaat esnasında 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçenek etmeleri gerekecek. Taksitle yapılacak ödemelerde, alakalı maddelere göre belirlenen meblağ, 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına ayrılmak suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Tertip etmeden faydalanmak için başvuruda bulunan borçlulara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme tasarısı verilecek. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek tutar alakalı katsayıya göre düzeltilecek.

36 taksitte ödenebilecek

Bu tertip etme kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve otonom spor federasyonlarına tescil edilen ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 2'şer aylık dönemler halinde en yüksek 36 eşit taksitte ödenebilecek.

İlk iki taksidin müddetinde tam ödenmemesi, müddetinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi, bir takvim seneninde ikiden fazla taksidin müddetinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu tertip etmeden istifade etme hakkı kaybedilecek.

Tertip etmeden istifade edilerek müddetinde ödenen alacaklara, yasanın yayımlandığı tarihten sonraki müddetler için ürem, gecikme zammı, cezası hesaplanmayacak.

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu ve tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan hisselerinden, alakalı kanundaki yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitle tahsil edilecek. Bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı, bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan hisselerin aylık tutarının yüzde 50'sini aşamayacak. 

2 yılı aşkın süredir mücbir sebep halleri devam eden yerlerdeki mükellefler müracaat etmeleri halinde mücbir sebep halleri bittirilerek mücbir sebep müddetince ödemedikleri vergileri, rastgele bir ürem, zam, katsayı uygulamadan 24 eşit taksitle 48 ayda ödeyebilecek. 

Ödeme yapıldıkça hacizler kaldırılacak

Bu tertip etmeye göre, ödenecek alacaklarla alakalı uygulayan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden güvenceler iade edilecek. Bu alacaklar nedeniyle uygulayan hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde tahsil dairesince satılabilecek.

Başvuruda bulunan ve dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu tertip etmeden faydalanabilmeleri için belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu istemlerini belirtmeleri koşulu aranacak.

Kabine, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, mücbir sebep hali duyuru edilen durumlarda da bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

50 liranın altı alacakların tahsilinden vazgeçilecek

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'ya bağlı tahsil dairelerince izleyen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek.

TOBB azalarının oda ve borsalara olan ödenti, navlun kazancından alınacak oda hisseleri ile borsa tescil fiyatı ile oda ve borsaların TOBB'a olan ödenti borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasayı kararlarına göre ödenmesi şart olan ödenti borçları da yapılandırılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan ödenti ve katılma hissesi borçları, avukatların baro kesenekleriyle staj kredisi borçları, orman köylüleri ve köylülerce oluşturulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri, zirai emelli kooperatiflere kullandırılan krediler, örgütlü endüstri bölgeleri ve küçük endüstri sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler yapılandırılacak, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin şehir özel idarelerine devredilen 100 lirayı aşmayan alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek. 

"Kontrat" tanımlanmasının dar açıklanması nedeniye Politik Partiler Yasayı'nda farklık yapılarak, "hizmet sözleşmeleri" de mali mesuliyet maddesine ilave etti. Buna göre partinin örgüt kademelerinin yaptıkları hizmet sözleşmeleri de dahil her türlü kontrat ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzel kişiliği hiçbir suretle mesul tutulamayacak.

04-08-2016

Facebook Yorumları