• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Süper teşvik paketi yolda
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Bu Alana Reklam Verin.
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Süper teşvik paketi yolda
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’ye sunulan torba yasa ile teşvik sisteminde köklü bir farklık yapıldı. Ekonomi Koordinasyon Heyeti tarafından teşvik edilmesine karar verilen bir yatırım, özel şartlarda, yer ve sektör kısıtlaması olmaksızın normal teşvik sistemi dışında teşvik unsurlarıyla desteklenebilecek. Teşvikleri verme yetkisi Kabine’nun olacak. 

Bu kapsama girebilecek teşvikler için genel ifadelerle bir tanım yapıldı. Maddede bu tanım, “kalkınma tasarıları ve senelik programlarda öngörülen hedefl er doğrultusunda, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığı azaltma, teknoloji dönüşüm sağlama, yenilikçi, Ar- Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı veyahut beraber sahip olabilecek” şeklinde. Bu kapsamdaki yatırımlarda üretilen ürünlere müddet ve miktarı Kabine tarafından belirlenerek alım garantisi verilebilecek. Bir diğer fevkalade avantaj ise destur, ruhsat, tahsis, lisans, tescillere yönelik oldu. Bu istikamette diğer yasalarda bulunan kısıtlayıcı kararlar Kabine kararıyla bu kapsamdaki yatırımlar için kural dışı tutulabilecek veya bunların edinme süreçlerinde tertip etme yapılabilecek. Proje için devlet özel altyapı yapabilecek. 

Hibe şeklinde getiri desteği 

Köklü farklıklardan biri, devletin bu tür yatırımlara “hibe verebilmesi” şeklinde tertip etti. Yatırımcı projesi karşılığı sabit yatırım meblağları için kullandığı kredinin faizi veya kar hissenine eşit gelen meblağda hibe ya da destek alabilecek. 

Yatırım için belirlenen sayıda nitelikli personele, 5 sene müddetle hudutlu olmak üzere brüt asgari fiyatın 20 katına kadar fiyat desteği devlet tarafından verilecek. Ağustos bakımından bu meblağ çalışan başına aylık 32 bin 940 TL’ye denk geliyor. Devlet yatırımın yüzde 49’u ile hudutlu olmak üzere ve 10 yıl içinde edindiği hissesi halka arz etmek veya yatırımcıya satmak şartıyla, yatırıma iştirak edebilecek. Başka bir deyişle yatırıma anapara koyabilecek. 

Bu yatırımlar yüzde 100’e kadar müesseseler vergisi indirimi alabilecek. Yatırım katkı oranı yüzde 200’e kadar çıkarılabilecek. Yatırımcı şayet isterse 10 hesap dönemine kadar yatırımdan ele geçirilen kazançla hudutlu olmak üzere müesseseler vergisi istisnasını seçenek edebilecek. 

İşçinin sigortası 10 yıl devletten 

Şirket, Gelir Vergisi Yasayı’nun Geçici 80. maddesinde sıralanan ve çalışanların ücretlerinden alınan gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül edilen bölümünün indirilmesine olanak sağlayan gelir vergisi stopajı indirimi teşvikinden faydalanabilecek. Bu şirketlere 49 yıl süresince ücretsiz arsa-arazi verilebilecek. Gümrük vergisi muafiyeti tanınabilecek. Yatırım süresi içinde bitirilir ve 5 yıl da istihdam garantisi sağlanırsa arsa- arazi ücretsiz olarak mülkiyet olarak devredilecek. 

10 yıl süreyle yeni istihdamın sigorta primi patron payının tamamının devlet tarafından ödenmesi sağlanabilecek. Yatırıma ait enerji harcamasının yarısının 10 yıl süreyle teşvik edilmesine imkan tanındı. 

Yatırıma katkı yüzde 80’den yüzde 100’e çıkarıldı 

Yatırıma başlama tarihinden itibaren müessesenin diğer faaliyetlerinden ele geçirilen kazançlara indirimli müesseseler vergisi uygulanmak suretiyle belirlenen yatırıma katkı tutarı, yüzde 80’den yüzde 100’e çıkarıldı. Mevzuata yeni giren proje bazlı yatırımlar da bu yatırıma katkı oranından faydalanabilecek. 

KATMA DEĞER VERGİSİ iadesinde ‘stratejik yatırım’ koşulu kaldırıldı 

Tasarının 30’uncu maddesi ile teşvikli yatırımlara inşaat işleriyle alakalı uygulanan katma değer vergisi indiriminde, ‘stratejik yatırım’ koşulu kaldırıldı. Böylelikle yatırım teşvik vesikası dahilinde bulunan yatırımlara ait inşaat işleri hasebiyle yüklenilen ve indirim yoluyla yerine koyulmayan KATMA DEĞER VERGİSİ, stratejik olarak kabul edilmeyen yatırımlar için de iade konusu olabilecek. Bu karardan istifade etmek için geçerli olan 500 milyon liralık asgari yatırım koşulu da 50 milyon liraya indirildi.

Projeye özel destek ve muafiyetler

► Yatırıma 49 sene müddetli fiyatsız arsa-arazi verilebilecek. 

► Müddeti içinde bitiren ve 5 sene istihdam garantisi sağlayan yatırımda arsa/arazi bedelsiz devredilecek. 

► Proje için devlet özel altyapı yapabilecek. 

► Üretilen ürünlere kamu alım garantisi verilecek. 

► Altyapı destur, ruhsat, tahsis, lisans, tescil için kural dışı getirilebilecek. 

► Sabit yatırım için kullanılan kredinin üremi karşılığı hibe desteği verilecek. 

► Yatırıma gümrük vergisi muafi yeti tanınabilecek. 

► Devlet, nitelikli personele 5 sene müddetle brüt asgari fiyatın 20 katına kadar fiyat desteği verecek. 

► Devlet yatırımın yüzde 49’una, halka arz şartıyla iştirak edebilecek. 

► Yatırımlar, yüzde 100’e kadar müesseseler vergisi indirimi alabilecek. 

► Yatırım katkı oranı yüzde 200’e kadar çıkarılabilecek. 

► Fiyatlardan alınan gelir vergisi stopajında indirim sağlanacak.

Türkiye Varlık Fonu heyetti

Mevzubahis torba yasa ile Başbakanlığa bağlı 50 milyon lira sermayeli bir Türkiye Varlık Fonu da kuruluyor. Başlangıç sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak varlık fonunun büyüklüğünü ilerleyen dönemde 200 milyar liraya eriştirilmesi amaçlanıyor. ÖYK tarafından devredilecek kuruluş ve varlıkların yanı sıra Kabine’nun karar vereceği kamu müesseselerinin ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıkları, fonun kaynaklarını oluşturacak. Fonun, Türkiye’nin ekonomik büyümesine gelecek 10 senede senelik yüzde 1.5 ilave katkı sağlaması öngörülüyor.

Hakkari Çölemerik, Şırnak Nuh oldu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’ye sunulan torba yasada, Hakkari ve Şırnak şehir merkez kazası olmaktan çıkarılarak kazaya dönüştürülüyor. Hakkari’nin ismi Çölemerik, Şırnak’ın ise Nuh olarak değiştiriliyor. Hakkari şehirinin merkez kazası ise Yüksekova haline kazançlıyor. Şırnak’ın merkez kazası ise Cizre olarak belirlendi. Şırnak 1990 seneninde ilk haline getirilmişti. Hakkari’nin merkez kaza olduğu Hakkari şehiri ise 1936 seneninde heyetmişti.

50 milyon sermayeli Türk fonu heyetti

Başbakanlığa bağlı 50 milyon lira sermayeli bir Türkiye Varlık Fonu heyetti. Fonun sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Özelleştirme Yüksek Heyeti tarafından devredilecek kuruluş ve varlıklar yanı sıra Kabine’nun karar vereceği kamu müesseselerinin ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıkları Türkiye Varlık Fonu’nun kaynaklarını oluşturacak. Sayıştay denetimine tabi olmayacak fonun tabloları, bağımsız denetçi tarafından denetlenecek ve kurulacak alt şirket ve fonlar dahil Fon, gelir ve müesseseler vergisinden muaf olacak. Bu fonların yurtiçi ve yurtdışından borçlanmalarına kolaylık sağlamak emeliyle Kamu Finansmanı ve Borç İdaresi Yasayı’nda da farklık yapıldı. 

30 Haziran 2017’ye kadar alınan ticari araçlara ÖTVmuafiyeti

Tasarının 46’ncı maddesiyle ticari yolcu ve yük taşımacılığı yapan kişilere sahip oldukları araçla aynı cinsten olmak üzere, 30 Haziran 2017’ye kadar yeni araç almaları halinde ÖTV muafiyeti sağlandı. Bu kapsamda taksi, dolmuş otobüs yanı sıra kamyon, kamyonet ve TIR’lar bulunuyor. 43’üncü madde ile ise şehit eş ve çocuklarının, eş ve çocuğu bulunmaması halinde anne ve babasının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’siz araç almasına olanak sağlandı. Cep telefonlarından alınan asgari maktu vergi meblağı 40 liradan 160 liraya çıkarıldı. 

Mal ve hizmet alımında 15 seneye kadar yetki

Ansızın fazla seneye yaygın olması zorunluluğu bulunan veya ekonomik olan diğer mal ve hizmet alımlarını yüklenme müddeti 3 senesi geçmemek üzere Kabine yetkili kılındı. Kabine, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine bu müddeti 5 katına kadar arttırabilecek.

Tahsisli turizm arazilerinin kirasına 1 sene erteleme

Turizm tesisi yapmak üzere hesabına kamu arazisi tahsis edilen turizm vesikalı yatırımcılar ve işletmecilerden tahsil edilmesi şart olan kira, net destur, net tahsis, irtifak hakkı, kullanma destur bedelleri ile kazanç hisseleri 1 sene ertelendi. Aynı şekilde destursuz kullanım kaynaklı tahsil edilmewsi şart olan ecrimisiller için de erteleme kararı çıktı.

Özel bütçeli idarelerin ticari kuruluşlarındaki paylarına özelleştirme yolu

Torba yasa tasarısının 35’inci maddesi ile özel bütçeli idarelerin ticari emelli kuruluşlardaki payları ile varlıklarının özelleştirilmesinin öne açıldı. Madde gerekçesinde, bu varlıkların ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Özelleştirme gelirinin yüzde 5’i düşüldükten sonra alakalı idareye aktarılacak.

BAĞ-KUR’a da 5 puanlık prim desteği

Hali hazırda işçiler için uygulanan 5 puanlık sigorta prim desteğinin, tasarının 55’inci maddesiyle Bağ- Kur’lular için de uygulanması karara bağlandı. Mükellefl erin bundan faydalanabilmesi için bu kapsamda kendi sigortalılıklarından meydana gelen prim, yönetimsel para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekiyor.

İzolasyon harcamaları matrahtan indirilebilecek

Bina sahiplerinin gayrimenkulün iktisadi değerini arttırıcı nitelikte yapılacak ısı izolasyonu ve enerji tasarruf sağlanmasına yönelik harcamalarının, VUK’da belirlenen hududu aşan bölümü vergiden indirilebilecek. Tasarının 16’ncı maddesi ile Kabine’na vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında değişik kesinti oranları belirlemesine ait yetki verildi. Alakalı madde gerekçesinde, internet üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler olmak üzere bilgi işlem teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlarda kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmanın amaçlandığı kaydedildi.

Merkez’e reeskonta kabul edilecek ürünlerle alakalı yetki

19’uncu madde ile Merkez Bankası’na asgari iki imza taşımak şartıyla, reeskonta ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların türlerini ve uygulama konusunda yetki tanındı.Belediyelerin kurduğu elektronik sistemlerin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik ihlallerini belirlemek emeliyle kullanılması vaziyetinde, kesilen trafik cezalarının yüzde 30’unun belediyelere verilmesine ilişkin karar değiştirildi. Belediyelerin yatırım fiyatlarını bu cezalarla karşıladığı vaziyette, cezalardan kesinti oranı yüzde 5’e indirilecek.

Taşınmazlar gücenlik gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilebilecek

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu kamu müessese ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dahil yerel idareler ve diğer kamu tüzel kişiliklerine ait taşınmazlar, kaynak ve irtifak hakları, Kabine kararı ile Bakanlığa tahsis edilecek.Tasarının 32’nci maddesiyle devlet üniversiteleri ile Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar arasındaki protokollere ait tertip etmeler yapılırken, öğretim azalarına legal açıdan ödenemeyen nöbet fiyatlarının ödenmesine olanak sağlandı. 33’üncü madde ile de tıp veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak sıhhat uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan vakıf üniversitelerine, özel hastaneler ile bütçeleri ayrı olmak koşuluyla işbirliği imkanı getirildi.

Darbe teşebbüsüne karşı yayınlara 'devlet jesti'yle karşılık verildi

Radyo televizyonların brüt iletişim gelirleri üzerinden RTÜK’e ödedikleri hisseleri yüzde 3’ten yüzde 1,5’a indirildi. Ayrı olarak vakıfl ara radyo televizyon kurma hakkı da verildi. Sağlık alanındaki kamu-özel ortaklığı yatırımlarının denetiminde dış hizmet alımına imkan sağlandı. Tasarıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin rotasyona tabi haline getirilmesi sağlandı.

Terörden zarar gören binaların yenilenmesi 

Terör olaylarından zarar gördüğü için rizikolu alan olarak duyuru edilen bölgelerde, taşınmazların yine yapımı için imar uygulamaları ve çeşitli projeler ile ilgili Etraf ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirildi. Burada inşaat ruhsatları Hazine adına tertip edecek, tüm tapu kadastro işlemler ile felaket ve yapıma ilişkin için ve ruhsat gibi işlemler, alakalıların muvafakatı aranmaksızın Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak. 

Görevden alınan belediye başkanı yerine atama

Terör örgütüne yardım ve yataklık nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanları veya belediye meclisi azalarının yerine, seçilme yeterliliğine sahip olması koşuluyla görevlendirme yapılabilecek. Bu belediyelerin bütçe ve muhasebe işlemleri vilayet onayı ile defterdarlıklara veya mal müdürlüklerine yaptırılabilecek. Belediye meclisleri, başkanın çağrısı olmadan toplanamayacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'de kısıtlamasız imar yetkisi 

Tasarının 10’uncu maddesi ile Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde apsisleri belirlenen alan içinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak temapark, hayvanat bahçesi, rekreasyon alanları ve diğer yapılar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Savunma Yasayı’ndaki kısıtlamalara tabi olmaksızın proje ve ruhsatlandırılabilecek. 2B 

Ödemelerine ek kolaylık 

2B dahilinde hak sahiplerine yapılan satışlarda ödeme güçlüğüne düşenlere yeni bir hak tanındı. Torba yasa tasarısında, yeni bir müracaat hakkı tanındı. Ayrı olarak, ödeme yapamayanlara altı ay ek ödeme müddeti, taksitli satışlarda ödemesi bozulanlara altı ay içinde ödeme olanağı sağlandı.

03-08-2016

Facebook Yorumları